Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia Czas udostępnienia
36 Zarządzenie Nr 50 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim Grudzień 31.12.2015 26.01.2016
35 Decyzja Nr 179 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Grudzień 31.12.2015 26.01.2016
34 Zarządzenie Nr 49 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015 26.01.2016
33 Zarządzenie Nr 48 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015 26.01.2016
32 Decyzja Nr 164 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym Grudzień 31.12.2015 11.01.2016
31 Decyzja Nr 156 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pozyskiwanie, udział i realizację projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015 11.01.2016
30 Decyzja Nr 149 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora do realizacji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Grudzień 31.12.2015 11.01.2016
29 Decyzja Nr 146 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Grudzień 31.12.2015 11.01.2016
28 Decyzja Nr 145 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Grudzień 31.12.2015 11.01.2016
27 Zarządzenie Nr 44 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015 11.01.2016
26 Zarządzenie Nr 43 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji Listopad 09.11.2015 10.11.2015
25 Zarządzenie Nr 41 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 04.11.2015 10.11.2015
24 Zarządzenie Nr 38 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 02.11.2015 02.11.2015
23 Zarządzenie Nr 40 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 października 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 29.10.2015 29.10.2015
22 Decyzja Nr 130 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do podpisywania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umów cywilnoprawnych dotyczących skierowań i zezwoleń na pobieranie nauki, odbywanie studiów oraz innego rodzaju szkoleń Październik 29.10.2015 29.10.2015
21 Zarządzenie Nr 39 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy i ochrony przeciwpożarowej
Październik 27.10.2015 29.10.2015
20 Zarządzenie Nr 26 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Październik 23.10.2015 26.10.2015
19 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Październik 23.10.2015 26.10.2015
18 Zarządzenie nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12- lub 24-godzinnym w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Październik 15.10.2015 15.10.2015
17 Decyzja nr 104 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 19.08.2015 25.08.2015
16 Zarządzenie nr 28 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 19.08.2015 25.08.2015
15 Decyzja nr 88 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie sposobu korzystania i ustalania odpłatności za pobyt w niektórych pomieszczeniach służbowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 20.07.2015 11.08.2015
14 Decyzja nr 79 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 28.07.2015 11.08.2015
13 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 24.07.2015 11.08.2015
12 Zarządzenie nr 23 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 23.07.2015 24.07.2015
11 Zarządzenie nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania przez jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie Eurodac
Lipiec 17.07.2015 22.07.2015
10 Decyzja Nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do lokalu mieszkalnego Czerwiec 02.06.2015 05.06.2015
9 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 06.05.2015 07.05.2015
8 Zarządzenie Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie udziału sztandaru Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w uroczystościach świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, w uroczystościach w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w uroczystościach żałobnych Kwiecień 17.04.2015 21.04.2015
7 Decyzja Nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Marzec 25.03.2015 03.04.2015
6 Zarządzenie Nr 8 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim Marzec 25.03.2015 03.04.2015
5 Decyzja Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 09.03.2015 25.03.2015
4 Zarządzenie Nr 7 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Marzec 09.03.2015 25.03.2015
3 Zarządzenie Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy zespołu rzeczników dyscyplinarnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 23.02.2015 25.03.2015
2 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli finansowej przez dyrektora Biura Finansów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 17.02.2015 18.02.2015
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 12.01.2015 14.01.2015