Aktualnie znajdujesz się na:

2015

Lista dzienników wg roczników (posegregowane wg daty ogłoszenia)

Nr pozycji Tytuł Miesiąc Data ogłoszenia
36 Zarządzenie Nr 50 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
26.01.2016
35 Decyzja Nr 179 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
26.01.2016
34 Zarządzenie Nr 49 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
26.01.2016
33 Zarządzenie Nr 48 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
26.01.2016
32 Decyzja Nr 164 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
11.01.2016
31 Decyzja Nr 156 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pozyskiwanie, udział i realizację projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
11.01.2016
30 Decyzja Nr 149 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora do realizacji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
11.01.2016
29 Decyzja Nr 146 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
11.01.2016
28 Decyzja Nr 145 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
11.01.2016
27 Zarządzenie Nr 44 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grudzień 31.12.2015
Czas udostępnienia
11.01.2016
26 Zarządzenie Nr 43 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji Listopad 09.11.2015
Czas udostępnienia
10.11.2015
25 Zarządzenie Nr 41 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 04.11.2015
Czas udostępnienia
10.11.2015
24 Zarządzenie Nr 38 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Listopad 02.11.2015
Czas udostępnienia
02.11.2015
23 Zarządzenie Nr 40 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 października 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Październik 29.10.2015
Czas udostępnienia
29.10.2015
22 Decyzja Nr 130 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do podpisywania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umów cywilnoprawnych dotyczących skierowań i zezwoleń na pobieranie nauki, odbywanie studiów oraz innego rodzaju szkoleń Październik 29.10.2015
Czas udostępnienia
29.10.2015
21 Zarządzenie Nr 39 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy i ochrony przeciwpożarowej
Październik 27.10.2015
Czas udostępnienia
29.10.2015
20 Zarządzenie Nr 26 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Październik 23.10.2015
Czas udostępnienia
26.10.2015
19 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Październik 23.10.2015
Czas udostępnienia
26.10.2015
18 Zarządzenie nr 37 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu służby służb działających w systemie 12- lub 24-godzinnym w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Październik 15.10.2015
Czas udostępnienia
15.10.2015
17 Decyzja nr 104 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 19.08.2015
Czas udostępnienia
25.08.2015
16 Zarządzenie nr 28 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sierpień 19.08.2015
Czas udostępnienia
25.08.2015
15 Decyzja nr 88 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie sposobu korzystania i ustalania odpłatności za pobyt w niektórych pomieszczeniach służbowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 20.07.2015
Czas udostępnienia
11.08.2015
14 Decyzja nr 79 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 28.07.2015
Czas udostępnienia
11.08.2015
13 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 24.07.2015
Czas udostępnienia
11.08.2015
12 Zarządzenie nr 23 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lipiec 23.07.2015
Czas udostępnienia
24.07.2015
11 Zarządzenie nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania przez jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie Eurodac
Lipiec 17.07.2015
Czas udostępnienia
22.07.2015
10 Decyzja Nr 59 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do lokalu mieszkalnego Czerwiec 02.06.2015
Czas udostępnienia
05.06.2015
9 Zarządzenie Nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maj 06.05.2015
Czas udostępnienia
07.05.2015
8 Zarządzenie Nr 11 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie udziału sztandaru Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w uroczystościach świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, w uroczystościach w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w uroczystościach żałobnych Kwiecień 17.04.2015
Czas udostępnienia
21.04.2015
7 Decyzja Nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Marzec 25.03.2015
Czas udostępnienia
03.04.2015
6 Zarządzenie Nr 8 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przebywających na zwolnieniu lekarskim Marzec 25.03.2015
Czas udostępnienia
03.04.2015
5 Decyzja Nr 20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Marzec 09.03.2015
Czas udostępnienia
25.03.2015
4 Zarządzenie Nr 7 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej Marzec 09.03.2015
Czas udostępnienia
25.03.2015
3 Zarządzenie Nr 6 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy zespołu rzeczników dyscyplinarnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 23.02.2015
Czas udostępnienia
25.03.2015
2 Zarządzenie Nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli finansowej przez dyrektora Biura Finansów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Luty 17.02.2015
Czas udostępnienia
18.02.2015
1 Zarządzenie Nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Styczeń 12.01.2015
Czas udostępnienia
14.01.2015
do góry