Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

26.05.2023


Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych 
edycja XIII − 2023 r.


Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Tematy konkursu:
1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2021−2023 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2022/2023 lub w roku poprzednim (2021/2022).

Terminy:
Prace należy przesłać do 31 października 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 29 lutego 2024 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Zasady przystąpienia do konkursu zamieszczone są w załączonym Regulaminie.
Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z jego akceptacją.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Formularz zgłoszenia do konkursu

 

 

Opcje strony

do góry