Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

11.05.2022


Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską 
lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń 
wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych 
Edycja XII − 2022 rok

Ogłoszenie i warunki konkursu

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim oraz edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości   8000 zł.
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości  6000 zł.
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopism „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”. Za opublikowane teksty autorzy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Warunki

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2020−2022 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku  akademickim 2021/2022 lub w roku poprzednim (2020/2021).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach.
Kategoria I  – prace doktorskie.
Kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
2. Opinia promotora lub (i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii (lub recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS”
Gabinet Szefa ABW 
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa 

Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Terminy

Prace należy przesłać do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Informacja prawna w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.): 

„Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:
1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091)”.
 

Opcje strony

do góry