Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1535,Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-Szefa-ABW-na-najlepsza-prace-doktorska-magisters.html
2021-05-06, 21:24

Wyniki ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych

Edycja X – 2020 rok

Do konkursu zgłoszono 6 prac doktorskich oraz 39 prac magisterskich i licencjackich. 

LISTA LAUREATÓW

Kategoria I – prace doktorskie

Miejsce I – nie przyznano.

Miejsce II – dr Jacek Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji – za rozprawę doktorską Przestępstwo korupcji wyborczej w polskim prawie karnym (art. 250A K.K.), napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK.

Praca jest oryginalnym i wartościowym studium problematyki prawno-karnego ujęcia przestępstwa korupcji w jej szczególnej formie, jaką stanowi korupcja wyborcza. Autor szczegółowo przeanalizował rozwój regulacji prawnych, mających na celu przeciwdziałanie wskazanemu zagrożeniu porządku konstytucyjnego RP.

Miejsce III – dr Edyta Mucha, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa – za rozprawę doktorską Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB.

Autorka w ciekawy i przekrojowy sposób omówiła zjawisko nielegalnej produkcji alkoholu. Na wyróżnienie zasługuje profesjonalny warsztat naukowy dysertacji, obejmujący interdyscyplinarną warstwę teoretyczną oraz pragmatyczny wymiar części badawczej. Ponadto praca zawiera cenne postulaty de lege ferenda w zakresie ograniczenia szarej strefy przy produkcji alkoholu.


Kategoria II – prace magisterskie i licencjackie

Miejsce I – Izabela Dąbrowska, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Wojskowy – za pracę magisterską Maskowanie operacyjne (maskirowka) jako rosyjska zdolność zaskakiwania przeciwnika, napisaną pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Krzysztofa Wysockiego.

W pracy została przedstawiona kompleksowa analiza tzw. maskowania operacyjnego. Autorka zobrazowała ewolucję „maskirowki” na podstawie historycznych i współczesnych przykładów jej zastosowania. Opracowanie wyróżnia się dogłębną charakterystyką kluczowego zagadnienia w kontekście bezpieczeństwa narodowego, tj. narzędzi maskowania operacyjnego wykorzystywanych do osiągania celów strategicznych pod względem gospodarczym, politycznym i dyplomatycznym.

Miejsce II – p. Monika Stachoń, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – za pracę magisterską Zamach stanu w Iranie w 1953 roku jako przykład tajnej operacji służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Siemiątkowskiego.

W pracy autorka porusza zagadnienie wywierania wpływu przez światowe mocarstwa na sytuację polityczną formalnie niezależnego od nich państwa. Jednocześnie jest to cenne opracowanie opisujące wydarzenia o istotnym znaczeniu geopolitycznym, jakim był irański zamach stanu w 1953 r.

Miejsce III – p. Wiktor Kowalski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – za pracę licencjacką Obrońcy systemu? Rola i miejsce Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Islamskiej Republice Iranu, napisaną pod kierunkiem dr. Mateusza Kolaszyńskiego.

Praca dostarcza wielu interesujących informacji na temat powstania Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz jego miejsca i roli w systemie społeczno-politycznym Iranu. Autor wnikliwie analizuje problematykę irańskich sił zbrojnych w aspektach: historyczno-ustrojowym, strukturalnym oraz polityczno-społeczno-gospodarczym.


Wyróżnienie – nagroda rzeczowa 

Dorota Dec-Kordek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji – za pracę magisterską Sprawa Andersa Breivika, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Chlebowicza. 

Autorka przedstawiła w pracy wiele ciekawych informacji dotyczących sprawy Andersa Breivika, poczynając od wydarzeń z jego dzieciństwa, przez opis przygotowań do ataku i samego zamachu, kończąc na procesie wytoczonym zamachowcy.

Jakub Droździoł, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji – za pracę magisterską Nowe sposoby prowadzenia wojny a Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk.

Autor w interesujący sposób zaprezentował problematykę rozwiązań prawnych przyjętych w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych. Walorem tego opracowania jest analiza efektywności działań podejmowanych przez instytucje międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka w kontekście współczesnych form konfliktów asymetrycznych.

Opcje strony