ENFSI a terroryzm międzynarodowy

W obliczu narastającego zagrożenia terroryzmem międzynarodowym, wypracowanie spójnych procedur postępowania w przypadku incydentów terrorystycznych, w oparciu o ścisłą współpracę laboratoriów członkowskich stało się jednym z priorytetów ENFSI.

W raporcie opracowanym przez ENFSI na zlecenie Komisji Europejskiej zidentyfikowano i określono obecne utrudnienia we współpracy i wymianie informacji pomiędzy państwami i laboratoriami członkowskimi. Raport zawiera szereg zaleceń w zakresie usprawnienia wspólnych działań antyterrorystycznych, a w szczególności:

  • współpracy laboratoriów członkowskich w celu osiągnięcia pełnej gotowości do realizacji ekspertyz w przypadku incydentów na skalę globalną,
  • wzajemnego wsparcia udzielanego przez laboratoria członkowskie na miejscu lub miejscach zdarzenia, gdy ilość śladów do zabezpieczenia przekracza możliwości procesowe instytucji lokalnych,
  • wymiany informacji (np. zamieszczanych w bazach danych) z dziedziny kryminalistyki pomiędzy państwami członkowskimi lub poszczególnymi laboratoriami,
  • umożliwienia obiegu opinii eksperckich pomiędzy organami ścigania państw członkowskich w celu wsparcia czynności dochodzeniowo- śledczych,
  • umożliwienia ekspertom składania zeznań w charakterze biegłego w sądach na terenie innego państwa członkowskiego.

Opcje strony

do góry