Członkostwo BBK w ENFSI

Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest członkiem Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych - European Network of Forensic Institutes. Jest to istotny element współpracy międzynarodowej BBK ABW.

Na podstawie oceny wydanej przez audytorów ze Szwajcarii oraz Czech, a także pozytywnej rekomendacji przedstawicieli z CLK KGP i IES, wyników głosowania oraz opinii 54 reprezentantów laboratoriów członkowskich, Zarząd ENFSI podjął decyzję o przyjęciu z dniem 24 maja 2009 r. Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w poczet członków organizacji.

Należy podkreślić ogromne znaczenie faktu przystąpienia pierwszego w Europie laboratorium służb specjalnych, reprezentowanego przez BBK ABW do ENFSI. Obok pozytywnych aspektów o charakterze naukowo-badawczym i rozwojowym, przynależność do ENFSI znacznie rozszerza zakres jakości badań kryminalistycznych wykonywanych w ABW na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, członkostwo ABW w Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych otwiera nowe perspektywy rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie kryminalistyki, mającej na celu działalność antyterrorystyczną.

Z punktu widzenia BBK ABW, które nieustannie dąży do umocnienia i konsolidacji poziomu polskiej kryminalistyki, zarówno w kraju, jak i na świecie -jako wiarygodnego narzędzia wykrywczego i dowodowego, członkostwo w ENFSI zapewnia:

 • wspieranie najwyższych standardów świadczenia usług kryminalistycznych,
 • udział w grupach roboczych umożliwiający wymianę doświadczeń zawodowych na poziomie eksperckim z różnych dziedzin kryminalistyki,
 • realizację międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze środków unijnych
 • wypracowywanie metod i procedur w dziedzinach kryminalistyki, mających na celu przeciwdziałanie i wykrywanie zjawisk związanych z działalnością terrorystyczną,
 • rozwój badań zgodnych z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz międzynarodowych standardów, gwarantujących zapewnienie jakości badań i kompetencji osób je wykonujących,
 • standaryzację metod badawczych oraz aparatury pomiarowej,
 • harmonizację kontroli jakości i procedur akredytacyjnych,
 • efektywne wdrażanie nowych metod i rozwiązań organizacyjnych w kryminalistyce,
 • uczestnictwo w testach biegłości zawodowej (z ang. proficiency tests) ekspertów kryminalistyki,
 • unifikację procedur, technik i rozwiązań,
 • korzystanie z wszelkich możliwości zmierzających do usprawnienia zarządzania i poszerzania wiedzy specjalistycznej.

Opcje strony

do góry