Badania chemiczne

Badania chemiczne pozwalają na identyfikację substancji dostarczonych do badań laboratoryjnych.

Bogate i nowoczesne instrumentarium oraz wiedza i doświadczenie ekspertów pozwalają na rozwiązywanie bardzo złożonych problemów analitycznych.

Laboratorium dysponuje szeregiem metod, począwszy od klasycznej analizy anionów i kationów poprzez zastosowanie metod instrumentalnych:  chromatografii gazowej (GC-FID , GC/MS/MS),  chromatografii  cieczowej (HPLC , LC/MS/MS), spektroskopii FTIR , Ramana, jonów mobilnych oraz mikroskopii elektronowej (SEM/EDX). Zastosowanie ww. metod w kryminalistyce umożliwia identyfikację i oznaczenie ilościowe szeregu związków chemicznych należących do grupy substancji kontrolowanych, farmaceutycznych lub tzw. ”dopalaczy” i materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych oraz mikrośladów pozostałości po wystrzale z broni palnej.

W ramach badań chemicznych wykonuje się m.in.:

1. Analizy jakościowe, ilościowe i porównawcze:

  • środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów narkotykowych, substancji farmaceutycznych i innych związków chemicznych,

2. Identyfikację mikrośladów ww.

3. Identyfikację metod produkcji narkotyków syntetycznych.

4. Identyfikację materiałów wybuchowych oraz mieszanin pirotechnicznych poprzez:

  • analizę chemiczną ich składu,
  • identyfikację metod ich produkcji oraz wykorzystywanych do tego celów prekursorów.

5. Identyfikację mikrośladów materiałów wybuchowych oraz mieszanin pirotechnicznych w pozostałościach powybuchowych.

6. Identyfikację pozostałości powystrzałowych.

7. Analizy wyrobów alkoholowych poprzez:

  • badania jakościowe i ilościowe,
  • wykrywanie substancji niespecyficznych dla ustawowo określonych skażalników alkoholu etylowego

Identyfikację nieznanych substancji i związków chemicznych. (patrz zakładka Algorytm postępowania
i współdziałania w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki, mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne).

Opcje strony

do góry