Zasady recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
   
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Recenzenci oceniając teksty, zwracają uwagę na ich charakter naukowy, układ publikacji, styl, język, stosowaną terminologię, cytowaną literaturę, poprawność zapisów bibliograficznych oraz na to, czy tytuł artykułu jest adekwatny do poruszanych w nim treści.
 7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji (numerów) nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Opcje strony

do góry