Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990. Próba bilansu.

Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990. Próba bilansu.

Spis treści

Wstęp.....................................................................................................5

Rozdział 1
Informacje ogólne. Literatura przedmiotu...................................................... 7

Rozdział 2
Struktury SB MSW PRL i KGB ZSRR w latach 1970–1990..................................18

Rozdział 3
Główne kierunki współpracy pionów operacyjnych MSW PRL i KGB ZSRR po
1970 r. w świetle zawieranych umów............................................................33

Rozdział 4
Rola i zadania Grupy Operacyjnej „Wisła”  oraz jej funkcjonowanie
w Moskwie w latach 1970–1990. Funkcjonowanie Grupy
KGB „Narew” w Warszawie..........................................................................52


Rozdział 5
Kontrwywiadowcza ochrona jednostek Armii Radzieckiej
stacjonujących na terenie PRL w latach 1970–1990........................................75


Rozdział 6
Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED)...............................99

Rozdział 7
Szkolenia i staże dla funkcjonariuszy peerelowskicej SB
w jednostkach, szkołach resortowych i instytucjach na terenie ZSRR.................119

Zakończenie...........................................................................................157

Bibliografia............................................................................................158

Aneks – Relacje.....................................................................................173

 

 


 


 

Opcje strony

do góry