Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia

Spis treści

Wstęp – prof. dr hab. Piotr Pogonowski

I. Pojęcie bezpieczeństwo narodowe w prawie europejskim
i międzynarodowym w kontekście uprawnień służb specjalnych
– Marcin Nowiński


II. System nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce –
stan obecny na tle analizy prawno-porównawczej wybranych państw.
Postulaty de lege ferenda – Piotr Burczaniuk


1. Wstęp
2. Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi sprawowane przez organy
władzy ustawodawczej
3. Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi sprawowane przez organy
kontroli państwowej i ochrony prawa
4. Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi sprawowane przez organy
władzy wykonawczej
5. Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi sprawowane przez organy władzy
sądowniczej i prokuraturę
6. Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi sprawowane przez społeczeństwo
obywatelskie
7. Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi w wybranych państwach
8. Zakończenie. Postulaty de lege ferenda

III. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz do niektórych
regulacji – Piotr Chorbot


1. Wstęp
2. Projekt ustawy
3. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
4. Rzecznik Praw Obywatelskich – wniosek o zbadanie konstytucyjności niektórych
przepisów ustawy AT
5. Podsumowanie

IV. Przestępstwo szpiegostwa – rys historyczny, aktualne regulacje na tle
doświadczeń praktycznych i analizy prawno-porównawczej wybranych
państw – Piotr Burczaniuk


1. Wstęp
2. Analiza historyczna
3. Szpiegostwo w kodeksie karnym z 1997 r.
4. Szpiegostwo w systemach prawnych wybranych państw
5. Wyzwania regulacyjne przestępstwa szpiegostwa w polskim prawie karnym
6. Zakończenie

V. Charakterystyka modeli systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego
oraz ochrony sieci teleinformatycznych z punktu widzenia służb
specjalnych – Michał Kamiński, Justyna Strużewska-Smirnow, Mateusz Wieczerza


1. Wprowadzenie – J. Strużewska-Smirnow
2. Republika Czeska – M. Kamiński
3. Grecja – M. Kamiński
4. Francja – M. Wieczerza
5. Model systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony sieci
teleinformatycznych w Republice Federalnej Niemiec – J. Strużewska-Smirnow
6. Republika Włoska – M. Kamiński
7. Charakterystyka najważniejszych problemów związanych z wymianą
informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa w USA na przykładzie
ustawy Cybersecurity Act of 2015 – M. Wieczerza

VI. Ustawowe uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-
-śledcze służb specjalnych w zakresie wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa
narodowego w systemach i sieciach teleinformatycznych z perspektywy
międzynarodowej – Justyna Strużewska-Smirnow, Mateusz Wieczerza


1. Republika Federalna Niemiec – J. Strużewska-Smirnow
2. Szwajcaria – J. Strużewska-Smirnow
3. Algorytm automatycznego przetwarzania danych (tzw. czarne skrzynki)
jako instrument wykrywania zagrożeń w systemach i sieciach teleinformatycznych
w Republice Francuskiej – M. Wieczerza
4. Stany Zjednoczone Ameryki – M. Wieczerza
5. Wielka Brytania – M. Wieczerza

VII. Charakterystyka najważniejszych problemów związanych z ochroną
danych osobowych w kontekście realizacji ustawowych zadań
służb specjalnych – Michał Kamiński, Michał Ordyniak


1. Ochrona danych osobowym w służbach specjalnych w ramach polskiego
systemu prawnego – M. Ordyniak
2. System ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej z perspektywy
służb specjalnych – M. Kamiński
3. Wpływ reformy unijnego systemu ochrony danych osobowych na prawa
i obowiązki służb specjalnych – wnioski de lege ferenda dla krajowego
ustawodawcy - M. Kamiński

VIII. Zagadnienie retencji danych w Unii Europejskiej z perspektywy
orzeczenia tele2 – Michał Kamiński


1. Wprowadzenie
2. Geneza orzeczenia – sprawa Digital Rights Ireland
3. Stan faktyczny
4. Główne tezy orzeczenia
5. Skutki wyroku TSUE wydanego w trybie prejudycjalnym dla prawa krajowego
państw członkowskich
6. Polskie przepisy o retencji danych telekomunikacyjnych a tezy orzeczenia
Tele2
7. Podsumowanie. Wnioski de lege ferenda

IX. Analiza dotycząca prawnomiędzynarodowych i krajowych podstaw
reagowania na zdarzenia CBRN – Piotr Chorbot, Mateusz Wieczerza


1. Wprowadzenie
2. Część I – Prawo międzynarodowe i europejskie
3. Część II – Prawo krajowe

X. Wybrane aspekty ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych. Problemy, interpretacje oraz propozycje ewentualnych
rozwiązań legislacyjnych – Paweł Antosiak, Jakub Pałka


1. Wstęp
2. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych
3. Właściwość ABW i SKW
4. Bezpieczeństwo osobowe (postępowania sprawdzające)
5. Kontrole
6. Bezpieczeństwo fizyczne
7. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających,
kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa
przemysłowego
8. Bezpieczeństwo przemysłowe
9. Wzór ankiety bezpieczeństwa osobowego

Wybrana bibliografia

 

 

 

71123

23

25

28

30

44

50
52
59


61

61
62
68

79
8386

86
86
92
98
103
106108

108
109
118
118

130
137


145
158

158
163


169
185
194227


227

232


247


252

252
254
256
257

258

260
262


267

267
268
289299

299
299
302
303
309
310


310
311
314

316

 

Opcje strony

do góry