Terroryzm - Materia ustawowa?

Terroryzm - Materia ustawowa?

Spis treści

 

   

Krzysztof Indecki, Piotr Potejko
Wstęp .................................................................................................................................. 4

Prof. n. dr hab. Lech K. Paprzycki
Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna ? ................................................................ 6

Paweł Chomentowski, Piotr Tchorzewski
Ustawa antyterrorystyczna. Próba analizy ................................................................................. 11

Robert Drzazga
Konwencje antyterrorystyczne ONZ – charakterystyka oraz zakres
zobowiązań nałożonych na państwa - strony
............................................................................. 15

Dr Wojciech Filipkowski
Formy zwalczania terroryzmu na podstawie wybranych uregulowań
Unii Europejskiej i NATO ........................................................................................................ 27

Prof. dr hab. Zdzisław Galicki
Zapobieganie terroryzmowi w świetle prawa międzynarodowego:
konfrontacja z prawem europejskim i krajowym ......................................................................... 45

Dr Ewa M. Guzik-Makaruk
Rozwiązania materialnoprawne w obszarze penalizacji terroryzmu w Republice Federalnej
Niemiec i Austrii na tle decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania
terroryzmu .......................................................................................................................... 57

Prof. dr hab. Krzysztof Indecki
Stosowanie praw człowieka wobec sprawców aktów terrorystycznych
......................................... 85

Arkadiusz Kalicki
Aspekty prawne w brytyjskim systemie zwalczania terroryzmu ..................................................... 92

Adam Krzywoń, Mirosław Wróblewski
Regulacje antyterrorystyczne z punku widzenia praw i wolności
człowieka i obywatela .......................................................................................................... 101

Dr hab. Katarzyna Laskowska
Aktualny stan antyterrorystycznego ustawodawstwa w Federacji
Rosyjskiej. Próba analizy i oceny ............................................................................................ 113

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Mickiewicz
Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu i konsekwencji ataku
terrorystycznego na polskich akwenach morskich. Analiza prawna
i postulowany model organizacyjny
........................................................................................ 132

Dr Cezariusz Sońta
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w prawie polskim .................................................. 146

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
Opinie Polaków na temat terroryzmu – analiza wybranych aspektów ........................................... 171

   

 

Opcje strony

do góry