Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 17 (9) 2017

 

Spis Treści

I. Artykuły i Rozprawy

Michał Wojnowski
Paradygmat wojny i pokoju. Rola i znaczenie materializmu dialektycznego
w rosyjskiej nauce wojskowej w XXI w.................................................................. 11

Paweł Gacek
Wymogi formalne niezbędne do pełnienia służby w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu – wybrane aspekty............................................. 56

Martin Bożek
Uprawnienia operacyjne służb specjalnych jako środki umożliwiające
ingerencję w wolności i prawa jednostki (zarys problemu)......................................... 87

Krzysztof Izak
Ograniczenia i problemy w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości imigrantów
w Europie........................................................................................................ 104

Maciej Macenowicz
Zwalczanie zagrożeń związanych z międzynarodowym obrotem uzbrojeniem............... 138

Remigiusz Lewandowski
Biometria – nowe zastosowania........................................................................... 152

Marek Świerczek
Działania wobec Attachatu Wojskowego przy Poselstwie RP w Moskwie
w początkach jego funkcjonowania jako egzemplifikacja kontrwywiadowczego
modus operandi stosowanego przez służby rosyjskie............................................... 167

II. Recenzje

Marek Świerczek
Andrzej Krzak, „Czerwoni Azefowie. Afera MOCR-Trust 1922–1927”........................... 187

Krzysztof Izak
Artur Wejkszner, „Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?”............................ 190

Małgorzata Kudzin-Borkowska
„Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia”,
Jarosław Stelmach (red.).................................................................................... 202

III. Przegląd prac konkursowych

Szósta edycja ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką
lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa......................... 211

Kamil Gefert
Europejski model ochrony lotnictwa cywilnego przed terroryzmem
i innymi bezprawnymi ingerencjami na przykładzie Polski........................................... 214

Emilian Kaufman
Realizacja zadań i uprawnień polskich służb specjalnych w aspekcie
ochrony praw człowieka..................................................................................... 231

Mateusz Rakowski
„Nowe wojny” – wybrane aspekty asymetrycznych konfliktów w cyberprzestrzeni....... 254

IV. ARTICLES AND DISSERTATIONS

Michał Wojnowski
Paradigm of war and peace.
The role and significance of dialectical materialism in the Russian military science of the 21st century.................................................................................................... 273

Paweł Gacek
Formal requirements obligatory to serve in the Internal Security Agency and Intelligence Agency – selected aspects................................................................................ 306

Martin Bożek
Operational powers of special services as means to interfere into rights and freedoms of people (the outline of the problem).................................................................... 328

Krzysztof Izak
Restraints and problems in the field of combating terrorism and crimes done by immigrants in Europe........................................................................................................ 342

Maciej Macenowicz
Combating threats connected to international arms trade....................................... 370

Remigiusz Lewandowski
Biometrics – new applications............................................................................. 381

Marek Świerczek
Soviet CI activities against the Military Attaché of the Polish Republic in Moscow at the beginning of its functioning vin the early twenties as an exemplification
of the Russian counter-espionage modus operandi................................................. 393


V. REVIEWS

Marek Świerczek
Andrzej Krzak, Red Azefs. „MOCR-Trust” Affair 1922–1927....................................... 409

Krzysztof Izak
Artur Wejkszner, Islamic State. The new caliphate was born?.................................. 412

Małgorzata Kudzin-Borkowska
Response to terrorist attacks. Selected issues, Jarosław Stelmach (ed.).................... 423

 

Opcje strony

do góry