Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 15 (8) 2016

 

Spis Treści


I. Artykuły i Rozprawy ...............................................................................................9
 
Tomasz R. Aleksandrowicz
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego .........................11


Sławomir Gładysz
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie ochrony obrotu strategicznego ...............29


Marcin Piotrak
Rola i zadania szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zarządzaniu
kryzysowym i ochronie infrastruktury krytycznej ..................................................................64


Rafał Wądołowski
Prawa i obowiązki strony postępowania sprawdzającego .......................................................97

.
Mirosław Dela

Obowiązki ewidencyjne i informacyjne koncesjonariusza w zakresie obrotu bronią
i amunicją ....................................................................................................................113


Karol Falandys
Odzyskiwanie personelu (Personnel Recovery – PR) jako forma reakcji na
bezprawną izolację osób .................................................................................................130


Janusz Wasilewski
Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne .................................................149


Elżbieta Posłuszna
Terroryzm w czasach globalizacji. Przyczynek do rozważań nad wojnami czwartej
generacji .....................................................................................................................174


Anatolij I. Maruschak
Modern information policy of Ukraine and civil rights ...........................................................188


Vitalij Hrebenuk
European security – new threats and demands .................................................................192
 
II. Recenzje ...............................................................................................................195
 
Mirosław Sikora
Andrew Hussey, „The French Intifada. The Long War between France and its
Arabs” .........................................................................................................................197

 
III. Przegląd prac konkursowych ...............................................................................201
 

Zbigniew Małysz
Sprawozdanie z eksperckiego seminarium dyskusyjnego pt. „Jaka powinna być
polska ustawa antyterrorystyczna?” zorganizowanego przez Centrum Badań
nad Terroryzmem Collegium Civitas ...................................................................................233

O autorach ................................................................................................................243

Opcje strony

do góry