Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 12 (7) 2015

Spis Treści

I. Artykuły i Rozprawy............................................................................................. 9

Michał Wojnowski
„Zarządzanie refleksyjne” jako paradygmat rosyjskich
operacji informacyjno-psychologicznych w XXI w. ............................................................11

Sławomir Weremiuk
Przydatność teorii penetracji do analizy dominacji rosyjskiej
w Europie Wschodniej po rozpadzie ZSRR – zarys problemu ..............................................37

Mirosław Sikora
Zakres zainteresowania radzieckiego cywilnego wywiadu
naukowo-technicznego w okresie rządów Michaiła Gorbaczowa.
Z perspektywy wymiany informacji wywiadowczej pomiędzy MSW PRL a KGB ZSRR ...............66

Fabiana Fetke
Możliwości ścigania sprawców przestępstwa szpiegostwa na
szkodę państwa sojuszniczego – uwagi de lege ferenda ....................................................88

Artur Jasiński
Wpływ zabezpieczeń antyterrorystycznych na architekturę
współczesnych ambasad amerykańskich ..........................................................................97

Zdzisław Galicki
Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – prawnomiędzynarodowe
instrumenty zwalczania i zapobiegania ............................................................................115

II. Studia i Analizy ..................................................................................................139

Tomasz Safjański, Damian Szlachter
Multiagencyjna współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem
na przykładzie Europolu ...............................................................................................141

Piotr Burczaniuk
Znaczenie lobbingu w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa .........................156

Aneta Jakubiak-Mirończuk
Lobbing – konflikt realizacji partykularnych interesów grup społecznych
a ochrona interesu publicznego ....................................................................................166

Krzysztof Izak
Nie tylko islam. Ekstremizm i terroryzm religijny ................................................................183

Marek Świerczek
Modus operandi GPU na przykładzie operacji „Trust” opisanej w „Trioch stolicach”
W.W. Szulgina. Próba analizy ........................................................................................211

Sławomir Suchecki
Zmiany postępowania przygotowawczego w nowelizacji
Kodeksu postępowania karnego ...................................................................................224

III. Recenzje ..........................................................................................................233

Piotr Chorbot
„Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie”,
Wiesław Pływaczewski, Paweł Lubiewski (red.) ................................................................235

Przemysław Szustakiewicz
Martin Bożek, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kosturbica,
„Służby specjalne w strukturze władz publicznych” ...........................................................240

Dariusz Gregorczyk, Paweł Leszczyński
Mirosław Minkina, „Wywiad Federacji Rosyjskiej” ...............................................................244

Anna Szuba-Boroń
Artur Jasiński, „Architektura w czasach terroryzmu.
Miasto – przestań publiczna – budynek” .........................................................................253

IV. Przegląd prac konkursowych .............................................................................257

Ogólnopolski konkurs Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa .............................................................................................259

Bartosz Saramak
Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej ..............................261

Sebastian Zieliński
Koncepcja przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce w kontekście
zmowy przetargowej ..................................................................................................271

V. Dokumenty i Sprawozdania ................................................................................279

Magdalena Adamczuk, Krzysztof Liedel
Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP ...............................................................................281

Iwona Osłowska
Konferencja pt. „Kontrwywiad niepodległej Rzeczpospolitej”,
Emów, 19–10 listopada 2014 r. ....................................................................................288

Piotr Burczaniuk
Szkolenie specjalistyczne pt. „Lobbing w procesie legislacji”,
Emów, 3–5 listopada 2014 r. .......................................................................................295

Beata Mącior-Majka, Marek Świerczek
Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” pt. „Wywiad
Polski Ludowej w latach 1945–1950”, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”,
Warszawa, 15 stycznia 2015 r. .....................................................................................299

O Autorach ............................................................................................................301

Informacje dla Autorów „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”......................302

Opcje strony

do góry