Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 11 (6) 2014

Spis Treści

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY.................................................................................    9

Andrzej Barcikowski
Bezpieczeństwo wewnętrzne — różne perspektywy analityczne i doktrynalne...............     11

Artur Jasiński
Architektura nowych siedzib tajnych służb i instytucji bezpieczeństwa publicznego
- próba charakterystyki i systematyki
........................................................................   22

Barbara Zając
Securitas Rei Publicae. Aspekty polityki bezpieczeństwa państwa w mennictwie
Cesarstwa Rzymskiego
...........................................................................................    37

Sławomir Weremiuk
Specyfika stosunków polsko-radzieckich w latach 1944-1991........................................   43

Michał Wojnowski
Terroryzm w służbie geopolityki. Konflikt rosyjsko-ukraiński jako przykład realizacji
doktryny geopolitycznej Aleksandra Dugina i koncepcji „wojny buntowniczej”
Jewgienija Messnera
...............................................................................................   58

Mirosław Sadowski
Tablighi Jama ‘at - globalny ruch misyjny czy zaplecze islamskiego terroryzmu?..................   91

Jarosław Tomasiewicz
Od skrytobójstwa do miatieżewojny. Ewolucja terroryzmu politycznego
w Europie - aspekty ideologiczne, taktyczne i organizacyjne.........................................    115

Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w świetle prawa międzynarodowego.....................     137

Anna Niwczyk
Działania Unii Europejskiej ukierunkowane na przeciwdziałanie piractwu
morskiemu w Rogu Afryki i zwalczanie tego zjawiska
.....................................................    151

Karina Paulina Marczuk
Bezpieczeństwo wewnętrzne w perspektywie kosmopolityzmu......................................    166

II. STUDIA I ANALIZY..........................................................................................    175

Anna Łasińska, Krystyna Barszcz
Ilościowa i jakościowa analiza mieszanin pirotechnicznych — SEM/EDS.............................    177

Marta Walenczykowska, Adam Kijewski
Przegląd możliwości rozpoznawania wybranych typów modulacji sygnałów.......................    206

Piotr Niemczyk
Tajne przeszukanie w literaturze szpiegowskiej, kryminalnej, sensacyjnej
i politicalfiction.......................................................................................................    223

Maciej Kluczyński
Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce.....................    237

Bartosz Jagodziński (Służba Celna)
Współpraca wywiadu skarbowego z AB W i innymi organami ścigania..............................    251

III. RECENZJE......................................................................................................    267

Marek Świerczek
Wiaczesław Szyronin, ,, Pod kołpakom kontrrazwiedki. Tajnaja podoplioka
pierestrojki"
...........................................................................................................    269

Tomasz Aleksandrowicz
KatarzynaManiszewska, „ Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej
Armii"
..................................................................................................................     276

Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zieliński
Jarosław Cymerski, ,, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej "...................     279

Bogdan Koszel
„Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania i zagrożenia", Sebastian
Wojciechowski, Anna Potyrała (red.).......................................................................     282

Sławomir Zalewski
Tomasz R. Aleksandrowicz, „ Świat w sieci: państwa - społeczeństwa - ludzie.
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego "........................     285

IV. PRZEGLĄD PRAC KONKURSOWYCH.............................................................      289

Ogólnopolski konkurs Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę
licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa................      291

Marcin Grubich (Politechnika Gdańska)
Wirtualna przestrzeń jako płaszczyzna działań terrorystycznych z użyciem
substancji i materiałów wybuchowych....................................................................     293

Magdalena Ziółek (Uniwersytet Warszawski)
Yigipirate jako przykład planu zapobiegania i zwalczania terroryzmu
we Francji..........................................................................................................    304

V. DOKUMENTY I SPRAWOZDANIA...................................................................     311

Mariusz Cichomski, Karolina Więcek
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-19 jako operacyjno-
-wdro
żeniowy dokument służący realizacji polityki rozwoju.........................................     313

Patryk Jędrowiak, Krzysztof Grządzielski
Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem, Poznań,
14-15 stycznia 2014............................................................................................    328

Edward Pabian
Szkolenie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne­
go w Emowie pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w prawie międzynarodo­
wym", 25-27czerwca 2014 r.
................................................................................    331

Kaja Popoff-Szczepańska
W hołdzie polskim pogromcom Enigmy, Warszawa, 5 sierpnia 2014...........................     334

O Autorach....................................................................................................     336

Informacje do Autorów..................................................................................    339

 

Opcje strony

do góry