Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 23 (12) 2020

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 23 (12) 2020

SPIS TREŚCI

Wspomnienie o dr. hab. Jerzym Koniecznym ................9

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Krzysztof Izak
Wpływ pandemii COVID-19 na radykalizację postaw i terroryzm ...............13

Rafał J. Kruszyński
USA–ChRL: konflikt konieczny? ................48

Jolanta Darczewska
Rosgwardia: gwardia narodowa czy policja wewnętrzna? ..............69

Michał Wojnowski
Konflikty na tle rasowym jako narzędzie destrukcji Stanów Zjednoczonych
w działaniach rosyjskich służb wywiadowczych ........................109

Dariusz Pożaroszczyk
Zjawisko Initial Coin Offering (ICO) w kontekście wybranych
przepisów karnych: ustawy prawo bankowe, ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi i ustawy o ofercie publicznej ...................153

Remigiusz Lewandowski
Strategiczne wyzwania dla wytwórców banknotów i dokumentów
w kontekście bezpieczeństwa państwa ..............................176

Tomasz Safjański
Działania Interpolu – charakter prawny, systematyka
oraz próba oceny skuteczności ......................195

Leszek Wiszniewski
Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach specjalnych na przykładzie
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu –
wybrane aspekty ....................................217

Piotr Kęsek
Uprawnienia śledcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako instrument
w działaniach służących poprawie bezpieczeństwa państwa ...............239

Piotr Kosmaty
Strzał ratunkowy jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu .................254

Bartosz Jagodziński
Operacje specjalne a konwencjonalne .................................271

II. RECENZJE

Krzysztof Izak
Anna Zasuń, Polityczny islam ................................................289

III. PRZEGLĄD PRAC KONKURSOWYCH

Jan Waszewski
Koniec prywatności a spory wokół big data, mediów społecznościowych
i neuronauki ........................................................................305

Amelia Tomalska
Ewaluacja celów ataku terrorystycznego w przestrzeni publicznej
przy zastosowaniu modelu EVIL DONE ..................................................333

IV. WYBRANE ARTYKUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Krzysztof Izak
Impact of the COVID-19 pandemic on radicalization and terrorism ............353

Jolanta Darczewska
Rosgvardiya: National Guard or Internal Police? ...........................................382

O autorach ...........................................417

Informacje dla autorów czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego” i serii Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ..........419

Opcje strony

do góry