Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 20 (11) 2019

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 20 (11) 2019

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jolanta Darczewska
„Wojny pamięci”: historia, polityka i służby specjalne Federacji Rosyjskiej.......13

Marek Świerczek
Sowiecka infiltracja wywiadowcza polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych............................................................................42

Daniel Mider, Jan Garlicki, Wojciech Mincewicz
Pozyskiwanie informacji z Internetu metodą Google Hacking – biały, szary
czy czarny wywiad?.....................................................................68

Radosław Wiśniewski
Rola systemów motywacyjnych służb mundurowych w kształtowaniu
bezpieczeństwa państwa...............................................................92

Bartosz Jagodziński
Rola wojsk specjalnych w konfliktach zbrojnych w XX i XXI wieku. Część I.....113

II. STUDIA I ANALIZY

Jacek Dziewanowski
Magazyn AQAP „Inspire” narzędziem motywującym do podjęcia działań
terrorystycznych.......................................................................139

Dariusz Pożaroszczyk
Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu
oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność
terrorystyczną........................................................................156

Karolina Wojtasik
Pozorowana sytuacja zakładnicza i jej konsekwencje. Zamach
w Orlando (USA, Floryda)...........................................................176


III. RECENZJE

Marek Świerczek
Ryszard Wraga, „O rewolucji”......................................................195

Przemysław Szustakiewicz
Mirosław Karpiuk, „Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz żołnierzy zawodowych
wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych formacjach”..................202

IV. SPRAWOZDANIA

Anna Łasińska
Szkolenie z zakresu reagowania na zdarzenia z udziałem czynnika CBRN...209

V. ARTICLES AND DISSERTATIONS

Jolanta Darczewska
“Memory wars”: history, politics and special services of the Russian
Federation..........................................................................233

Marek Świerczek
Intelligence infiltration of the Polish Ministry of Foreign Affairs by Soviet
intelligence..........................................................................258

Daniel Mider, Jan Garlicki, Wojciech Mincewicz
The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool – White,
Grey or Black Open-Source Intelligence?.......................................280

Radosław Wiśniewski
The role of incentive systems in uniformed services in the establishment
of the state security system....................................................301

Bartosz Jagodziński
The role of the special forces in military conflicts in the 20th and the 21st
centuries. Part 1..................................................................317

VI. STUDIES AND ANALYSES

Jacek Dziewanowski
AQAP “Inspire” Magazine as a tool motivating to terrorist activities.......339

Dariusz Pożaroszczyk
The legal qualification of the military jihad idea and of the dissemination
of other materials facilitating terrorist activities..............................353

Karolina Wojtasik
Simulated hostage taking and its consequences. Orlando shooting case..368

VII. REVIEWS

Marek Świerczek
Ryszard Wraga, „O rewolucji”...................................................385

Przemysław Szustakiewicz
Mirosław Karpiuk, „Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz żołnieży zawodowych
wyznaczonych na stanowiska służbowe w tych formacjach”...............391

VIII. REPORTS

Anna Łasińska
Training course in response to incidents with CBRN agents................397

 

Opcje strony

do góry