Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 19 (10) 2018

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 19 (10) 2018

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Waldemar Walczak
Korupcja jako sieć wpływów, powiązań i zależności..............11

Mateusz Jaremczuk
Współpraca Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy ze służbami
specjalnymi innych państw a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski......42

Krzysztof Izak
Co po Islamskim Państwie Kalifatu? Stan obecny i kierunki rozwoju zagrożeń
terrorystycznych...............58

Danuta Gibas-Krzak
Terroryzm na Bałkanach. Geneza – nurty – prognozy.............87

Tomasz Safjański
Rozpracowywanie działalności terrorystycznej w ramach Europolu –
uwarunkowania prawne i praktyczne.................107

Dariusz Gradzi
Third Party Providers (TPP) – nowi dostawcy usług płatniczych w środowisku
internetowym i mobilnym. Przegląd regulacji prawnych i analiza możliwych
zagrożeń cyberbezpieczeństwa płatniczej infrastruktury krytycznej......126

Konrad Hennig
Krajowa własność technologii wytwarzania energii jako czynnik składowy
bezpieczeństwa energetycznego Polski...........................150

Krzysztof Tylutki
Informacja masowego rażenia – OSINT w działalności wywiadowczej.....166

Piotr Karasek
Analiza informacji z mediów społecznościowych jako narzędzie wspierające
kontrolę bezpieczeństwa w procedurach migracyjnych.......193

Marek Świerczek
„System matrioszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp do zagadnienia....210

II. RECENZJE

Marek Świerczek
T.K. Gładkow, „Artur Artuzow”................229

Krzysztof Izak
Nabeel Qureshi, „W odpowiedzi na dżihad. Lepsza droga ku przyszłości”......234

III. SPRAWOZDANIA

Witold Ostant
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Oblicza współczesnego
terroryzmu”............................249

IV. ARTICLES AND DISSERTATIONS

Waldemar Walczak
Corruption as a net of influences, links and connections......................255

Mateusz Jaremczuk
The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine cooperation with secret
service agencies of other countries versus the internal security of Poland.....279

Krzysztof Izak
What happens after the Islamic State of Caliphate is destroyed? Current state
and trends in global terrorism threats....................293

Danuta Gibas-Krzak
Terrorism in the Balkans. Genesis – types – prognoses...............318

Tomasz Safjański
Exposing terrorist activity by Europol – legal and practical considerations.......334

Dariusz Gradzi
Third Party Providers (TPP) – new payment service providers in the Internet
and mobile environment. Review of legal regulations and analysis of possible
threats to cybersecurity of the paying critical infrastructure...............349

Konrad Hennig
National ownership of power generation technology as an element of the energy
security of Poland..............................370


Krzysztof Tylutki
The information of a mass destruction range – OSINT in intelligence activities.......384

Piotr Karasek
Social Media Intelligence as a tool for immigration and national security purposes......405

Marek Świerczek
The „Matryoshka System”, or the perfect disinformation. Introduction to the topic.....416

V. REVIEWS

Marek Świerczek
T.K. Gładkow, „Artur Artuzow”.........433

Krzysztof Izak
Nabeel Qureshi, „Answering Jihad: A Better Way Forward”..........437

VI. REPORTS

Witold Ostant
The minutes from the Polish nationwide conference "Picture of the current
terrorism phenomenon”....................451

Opcje strony

do góry