Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 18 (10) 2018

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Andrzej Krzak
Wojny przyszłości po rosyjsku – wojna hybrydowa, informacyjna
i psychologiczna na tle konfliktu ukraińskiego……………………………………….11

Jolanta Darczewska
Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji. Wybrane
problemy………………………………………………………………………………..40

Danuta Gibas-Krzak
Rosyjska koncepcja Eurazjatyckiego Systemu Obrony Powietrzno-Kosmicznej.
Analiza problemu………………………………………………………………..68

II. STUDIA I ANALIZY

Anna Łasińska
Wybrane techniki obrazowania stosowane w kryminalistyce………….89

Sławomir Gładysz
Zakres uprawnień organów państwa w świetle zagrożenia terrorystycznego……..120

Marcin Gołaszewski, Paulina Markowicz, Justyna Jastrzębska
Postrzeganie badań poligraficznych w Polsce oraz ich użyteczność
w służbach i innych obszarach działalności………………………………………..151

Marek Świerczek
Wewnętrzne źródła porażki Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego w starciu z Państwowym Zarządem Politycznym przy Ludowym
Komisariacie Spraw Wewnętrznych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej podczas operacji dezinformacyjnej sowieckiego
kontrwywiadu, znanej jako „afera MOCR-Trust”…………………..168

III. RECENZJE

Krzysztof Izak
Charles Townshend, „Terroryzm”…………………………….203

Marek Świerczek
Konrad Paduszek, „Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczpospolitej
a postrewolucyjna Rosja”…………………………………………215

IV. ARTICLES AND DISSERTATIONS

Andrzej Krzak
Wars of the future in Russian – hybrid, sociological and psychological war
in view of the Ukrainian conflict.....................................................221


Jolanta Darczewska
Active measures as the Russian hybrid aggression in a retrospect. Chosen
aspects................................................................244


Danuta Gibas-Krzak
Russian concept of the Eurasian Aerospace Defense System. Analysis
of the problem...................................................266


V. STUDIES AND ANALYSES

Anna Łasińska
Selected imaging techniques applied in forensic science.....283


Sławomir Gładysz
Counter-terrorism powers of national authorities...........310


Marcin Gołaszewski, Paulina Markowicz, Justyna Jastrzębska
Social perceptions of polygraph examinations in Poland, their utility
in security agencies and other fields of activity..........337


Marek Świerczek
The internal sources of the defeat of the Second Department of Polish
General Staff in the confrontation with the State Political Directorate under
the People’s Commissariat of interior affairs of the Russian Soviet
Federative Socialist Republic during the disinformation operation
of the Soviet counterintelligence known as the „MOCR-Trust affair”...352


VI. REVIEWS

Krzysztof Izak
Charles Townshend, „Terrorism”..................381


Marek Świerczek
Konrad Paduszek, „Look into Lenin’s brain. Intelligence of the Second
Republic of Poland and post-revolutionary Russia”.......392

 

Opcje strony

do góry