Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 10 (6) 2014

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 10 (6) 2014

Spis Treści

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY...............................................................................   9

Michał Wojnowski
Aleksandr Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do badań nad
wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we
współ­czesnej Rosji
..............................................................................................    11

Krzysztof Izak, Maciej Kluczyński
Handel narkotykami jako źródło finansowania terroryzmu............................................   38

Piotr Chorbot, Bartłomiej Gadecki
Prawno karne aspekty funkcjonowania szarej strefy bankowości, tzw. parabanków........   61

Maciej Aleksander Kędzierski
Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze
przest
ępczości zorganizowanej i terroryzmu..............................................................   74

Krzysztof Mikołajczyk
Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - skimming............    104

Wojciech Konaszczuk, Mirosław Tokarski
Bezpieczeństwo załóg i pasażerów statków powietrznych w świetle standardów
„Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym" w polskim prawie lotniczym
........    121

Leszek Pawlikowicz
Rola legalnych rezydentur Pierwszego Zarządu Głównego KGB w prowadze­niu
działalności wywiadowczej na terytorium europejskich krajów neutralnych
w latach 1954
-1991. Casus Skandynawii.................................................................    137

Marek Świerczek
Udział Wiktora Tomira Drymmera w aferze MOCR-Trust w świetle jego artykułu
z 1965 r. pod tytu
łem "Trust". Wstęp do analizy........................................................    155

II. STUDIA I ANALIZY........................................................................................    169

Kamil Nowak
Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach
zorganizo­wanych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych
w związku z obrotem wyrobami stalowymi
................................................................    171

Milena Szymańska
Eksplozja terroryzmu w USA a przekształcenia w amerykańskich służbach
spe­cjalnych po 11 września 2001 r.
.........................................................................    186

Tomasz M. Miłkowski
Czy ABW powinna korzystać ze "specjalnego"  prawa do informacji?.............................    211

III. RECENZJE....................................................................................................    227

Marek Świerczek
G. Wodolejew, S. Sidorienko, "Spiecnużdy i spiecsłużby", czyli rosyjskie służby
specjalne bez makijażu
...........................................................................................   229

Iwona Osłowska
Piotr Kołakowski, "Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu
wojny w 1939 roku"
.............................................................................................   234

Ryszard Machnikowski
Michał Piekarski, "Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 1989-2013.
Wy­brane aspekty"
...............................................................................................   239

IV. PRZEGLĄD PRAC KONKURSOWYCH................................................................   243

Ogólnopolski konkurs szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na
najlep­szą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa
..............................................................................................................   245

Tomasz Podolak
Przestępczość giełdowa w Polsce - charakterystyka i metody wykrywania......................   247

Bolesław Piasecki
Kontrwywiad ofensywny jako element systemu bezpieczeństwa państwa......................   260

V. DOKUMENTY I SPRAWOZDANIA......................................................................   273

Marzena Obuchowicz
Pięć lat funkcjonowania Centrum Antyterrorystycznego ABW.......................................   275

Piotr Burczaniuk
Szkolenie specjalistyczne pt. "Ocena skutków regulacji w prawie gospodarczym
i finansowym" (Emów, 18-20 września 2013 r.)..........................................................   281

Dorota Suśniak, Kaja Popoff-Szczepańska
Konferencja  "Kontrwywiad II RP w systemie bezpieczeństwa państwa 1918-1939"
(Emów, 7-8 listopada 2013 r.).................................................................................   285

Beata Nazarewicz
Umowy dwustronne o wzajemnej ochronie informacji niejawnych (Warszawa,
13 listopada 2013 r. i Wiedeń, 4 grudnia 2013 r.).......................................................   292

Piotr Chlebowicz
Sprawozdanie z konferencji "Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy,
prze­ciwdziałanie" (Olsztyn, 5 grudnia 2013 r.)
.............................................................   294

Ryszard Oleszkowicz
Promocja książki "General Grot. Kulisy zdrady i śmierci" w Muzeum Powsta­nia
Warszawskiego 18 marca 2014 r. Przyczynek do życiorysu
gen. Stefana Ro­weckiego
....................................................................................    296

O Autorach.......................................................................................................    301

Informacje dla Autorów....................................................................................    302

 

Opcje strony

do góry