Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 4 (3) 2011

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Nr 4 (3) 2011

Spis treści

   

I. ANALIZY....................................................................................................................... 9

Maria Wągrowska
NATO – pytania o przyszłość
  .............................................................................................. 11

Jacek Gawryszewski
Projekt restrukturyzacji systemu służb policyjnych Republiki Federalnej Niemiec
............................ 26

II. PRAWO ...................................................................................................................... 39

Jacek Mąka
Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowania
..................................... 41

Kazimierz Mordaszewski
Retencja danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w świetle prawa
europejskiego i polskiego
..................................................................................................... 62

Alfred Staszak
Prawne podstawy dopuszczalności żądania bilingów
.................................................................. 72

Katarzyna Wojtaszyn
Stosowanie instytucji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego w postępowaniu
przygotowawczym – aspekty praktyczne
................................................................................ 87

Fabiana Fetke
Działania „skierowane przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej” oraz działania
„mogące wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej” w świetle regulacji
art. 130 Kodeksu karnego
................................................................................................... 102

III. TERRORYZM .............................................................................................................. 113

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca
Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Część III
...................... 115

Artur Jasiński
Techniczne środki zabezpieczania budynków przed atakiem terrorystycznym
................................ 127

Jacek Kędzierski, Krzysztof Jurczuk
Główne formy i grupy zagrożeń występujące w obrocie pocztowo-kurierskim
............................... 137

IV. TECHNIKA, TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE .................................. 147

Brunon Czabok
Dezinformacja w telekomunikacji
.......................................................................................... 149

Michał Młotek, Marcin Siedlarz
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL
..................................... 158

Aleksandra Tucholska-Lenart
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof
masowych i ataków terrorystycznych
.................................................................................... 166

V. OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESOW PAŃSTWA ..................................................... 175

Antoni Podolski
Analiza wybranych aspektów problematyki ochrony infrastruktury krytycznej
............................... 177

Piotr Herman
Zorganizowana przestępczość – przyczynek do dyskusji
............................................................ 184

VI. HISTORIA .................................................................................................................. 197

Włodzimierz Suleja
Ignacy Matuszewski
............................................................................................................ 199

Zespół funkcjonariuszy Biura Ewidencji i Archiwum Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Próba dokonania bilansu wspołpracy KGB - SB w latach 1970 - 1990. Cz. II
................................. 204

VII. RECENZJE ................................................................................................................. 225

Rafał Leśkiewicz
Jens Gieseke, STASI. Historia 1945 - 1990
............................................................................. 227

Krzysztof Izak
Anat Berko, Droga do raju. Świat wewnętrzny zamachowców samobójców
................................ 232

Jerzy Stańczyk
Stanisław Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu
XXI wieku
......................................................................................................................... 237

VIII. WYDARZENIA .......................................................................................................... 243

Kamila Sacewicz
Propozycje poprawy skuteczności reagowania na sytuacje kryzysowe
o charakterze terrorystycznym
...... ....................................................................................... 245

Piotr Potejko, Ilona Idzikowska
Międzynarodowy Warsztat Ekspercki pt. „Antyterrorystyczna polityka
informacyjna – najlepsze praktyki i wyzwania”. Emów 2011
....................................................... 251

Piotr Durbajło
Porozumienie ABW–NATO
................................................................................................... 258

Marek Szczur-Sadowski
Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
........................ 259

Agnieszka Zabielska, Michał Wizor
Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu: „Działania
Antyterrorystyczne podczas Międzynarodowych Imprez Sportowych.
Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych”
................................................................... 263

O autorach ..................................................................................................................... 269

 

 


 

Opcje strony

do góry