Kontrwywiad

Do zadań kontrwywiadowczych należy neutralizowanie aktywności obcych służb wywiadowczych i przeciwdziałanie szpiegostwu. Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne oraz przynależność do NATO i UE, jest przedmiotem zainteresowania obcych służb specjalnych.

Wywiady dążą do zdobycia informacji niejawnych, kamuflowania swoich działań i typowania współpracowników. Podejmują próby uzyskania wiedzy na temat polityków, systemu obronnego państwa, infrastruktury krytycznej, strategicznych podmiotów gospodarczych oraz ośrodków naukowo-technicznych. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada za ochronę kontrwywiadowczą kraju. W ramach profilaktyki, od wielu lat, prowadzi działalność edukacyjną, która ma na celu m.in. uświadomienie urzędnikom państwowym skali zagrożenia. Ze względu na niejawny charakter pracy obcych służb specjalnych najcenniejsze informacje na ich temat pozyskiwane są w drodze kontroli operacyjnej oraz działań operacyjno-rozpoznawczych.

Informacje o posunięciach kontrwywiadu jedynie w nielicznych przypadkach mogą być podawane do szerszej wiadomości. Jednak to skuteczna praca kontrwywiadu i jego zdolność do neutralizacji prób zdobywania najściślej strzeżonych i wrażliwych informacji, niejednokrotnie także obecnie decyduje o niezakłóconym rozwoju i sukcesach gospodarczych państwa.

A
A+
A++
Drukuj
PDF