Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla niżej wymienionych osób:

  • pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz kandydatów na te stanowiska,
  • przedsiębiorców wykonujących działalność jednoosobowo,
  • kierowników przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocnika ochrony,
  • kierowników jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne” (szkolenia przeprowadzane wspólnie z pełnomocnikami ochrony tych jednostek),
  • posłów i senatorów.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, w tym odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, a także zasadami oraz sposobem ochrony tych informacji. Osoba, której dotyczyć ma szkolenie, kwalifikowana jest na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone. Wniosek kierowany jest do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ABW.

Szkolenia odbywają się na terenie całego kraju – według właściwości terytorialnej jednostek organizacyjnych ABW i prowadzone są przez funkcjonariuszy pionu ochrony informacji niejawnych oraz pionu bezpieczeństwa teleinformatycznego ABW. W przypadku pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz kandydatów na te stanowiska, szkolenia prowadzone są w cyklu dwudniowym, w pozostałych przypadkach – jednodniowym.

Kandydat na pełnomocnika ochrony lub zastępcę pełnomocnika ochrony powinien posiadać polskie obywatelstwo, wyższe wykształcenie oraz odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub były Urząd Ochrony Państwa albo byłe Wojskowe Służby Informacyjne.

Szkolenia dla posłów i senatorów prowadzone są przez funkcjonariuszy Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych i odbywają się w Warszawie.

Zgodnie z przepisami każda osoba, która posiada dostęp do informacji klauzulowanych powinna odbywać szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Od momentu wejście w życie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, tj. od 11 marca 1999 r. do końca 2010 r. ABW przeszkoliła w zakresie ochrony informacji niejawnych ponad 12 tys. osób.

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF