Prawo wspólnotowe - terroryzm

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 344, poz. 70,z późn. zm. – od dnia 28 grudnia 2001 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie Dz.U. UE L, Nr 139, poz. 9, z późn. zm. – od dnia 30 maja 2002 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 3. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 309, poz. 15, z późn. zm. – od dnia15 grudnia 2005 r. z terminem implementacji w dniu 15 grudnia 2007 r.;
 4. Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony Dz.U. UE L, Nr 345, poz. 75 – od dnia 12 stycznia 2009 r.;
 5. Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie Dz.U. UE L, Nr 214, poz. 29 – od dnia 24 sierpnia 2006 r. z terminem implementacji 15 grudnia 2007 r.;
 6. Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym Dz.U. UE L, Nr 345, poz. 1 – od dnia 1 stycznia 2007 r.;
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Dz.U. UE, Nr 97, str. 72 oraz z 2010 r., Nr 7, str. 3 – od dnia 29 kwietnia 2008 r.;
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego Dz.U. UE L, Nr 221, poz. 8 – od dnia 20 sierpnia 2008 r.;
 9. Decyzja Rady 2007/124/WE z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007 – 2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program „Zapobieganie, gotowość o zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” Dz.U. UE L, Nr 58, poz. 1 – od dnia 1 stycznia 2007 r.; utraci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2013 r.;
 10. Decyzja Rady 2009/62/WE z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE Dz.U. UE L, Nr 23. poz. 25 – od dnia 27 stycznia 2009 r.;
 11. Decyzja Rady 2007/801/WE z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej Dz.U. UE L, Nr 323, poz. 34 – od dnia 8 grudnia 2007 r. (patrz też akty prawne wymienione w załącznikach do niniejszej decyzji).
 12. Zalecenie Rady 2007/562/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. dotyczące wymiany informacji na temat porwań terrorystycznych Dz.U., Nr 214, poz. 9 – od dnia 12 czerwca 2007 r.;
 13. Decyzja Rady 2002/956/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca europejską sieć ochrony osób publicznych Dz.U. UE L, Nr 333, poz. 1 – od dnia 29 listopada 2002 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 14. Decyzja Rady 2002/996/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca mechanizm oceny systemów prawnych i ich stosowania na poziomie krajowym w walce z terroryzmem Dz.U. UE L, Nr 349, poz. 1 – od dnia 24 grudnia 2002 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 15. Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych Dz.U. UE L, Nr 253, poz. 22 – od dnia 30 września 2005 r.;
 16. Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej Dz.U. UE L, Nr 210, poz. 1 – od dnia 26 sierpnia 2008 r.;
 17. Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej Dz.U. UE L, Nr 210, poz. 12 – od dnia 26 sierpnia 2008 r.;
 18. Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych Dz.U. UE L, Nr 210, poz. 73 – od dnia 23 grudnia 2008 r.;
 19. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 164, poz. 3 – od dnia 22 czerwca 2002 (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 20. Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz dochodów pochodzących z przestępstwa Dz U. UE L, Nr 182, poz. 1 oraz z 2006  r., Nr 234, poz. 43 – od dnia 5 lipca 2001 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 21. Decyzja Rady 2000/632/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji Dz.U. UE L, Nr 271, poz. 4 – od dnia 17 października 2000 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 22. Wspólne działanie 98/699/WSiSW z dnia 3 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie prania brudnych pieniędzy, identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa Dz.U. UE L, Nr 333, poz. 1 oraz z 2001 r., Nr 182, poz. 1 – od dnia 9 grudnia 1998 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 23. Wspólne stanowisko Rady 2002/402/WPZiB z dnia 27 maja 2002 r. dotyczące środków ograniczających przeciwko Osamie bin Lodenowi, członkom organizacji Al-Kaida i taliom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB Dz.U. UE L, Nr 139, poz. 4 – od dnia 27 maja 2002 r. (UE) / 1 maja 2004 r.(RP);
 24. Wspólne stanowisko Rady 2001/930/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 344, poz. 90 – od dnia 27 grudnia 2001 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP);
 25. Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 344, poz. 93, z późn. zm. – od dnia 27 grudnia 2001 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP).
A
A+
A++
Drukuj
PDF